Designer Carmen Emanuela Popa at the "George Enescu" International Competition 2018 

Between the 1st and the 23rd of September, the 16th edition of the "George Enescu" International Competition, the biggest international classical music competition, took place in Bucharest and take part of the "George Enescu" Festival.

Romanian designer Carmen Emanuela Popa participated in this event with a series of clothing for the event's presenter. As always in his creations, the artist approached an avant-garde interpretation of works wich take part of the Future Folk collection, a project initiated by Alumnus Club for UNESCO. The project aims to revitalize the intangible cultural heritage and proposes a folkloric inspirational leitmotif in the area of ​​the traditional Romanian costume and also of the minority who live in Romania.

The Future Folk project is dedicated to the Centenary of the Great Union and is a cultural entity for 2018 - the European Year of Cultural Heritage, the slogan of which fully reflects, in this case, the interpretation of the folk costume - Our Heritage: Where the Past Meets the Future.

The scene of the Romanian Athenaeum was embellished by the artist's creations, which, as ever, are militant for a humanistic cause. This time Carmen Emanuela Popa wants through a "union" of the man of the village with that of the urban, in an ascending trajectory to the future generations to consolidate a desiderate whose principle of definition is Peace, in all its manifestations, as a a cultural binder for dialogue and creativity exposure, but also a permanent state of social communion between different ethnic, religious and habitational orientations, etc.

Future Folk is a project that demonstrates that when creativity combines with emotion and sincerity, with the attachment to the values ​​of a nation, an inestimable past through cultural uniqueness, the results can have a positive impact loaded by joy in the soul of today's man.

The artist Carmen Emanuela Popa wishes to take this concept further, developing new interpretational directions of original style and techniques to a selectively visual area, namely the migration of the fashion object to the contemporary art object.

A PhD student in Design at the National University of Arts in Bucharest, an institution that offers her a scholarship in 2018 in the IUAV University of Venice, Italy, has had numerous international exhibitions and the conceptual works have appeared in publications such as Brtish VOGUE, Tatler UK , Huffingtonpost, ParismodesTV, ITAR-TASS Agency, Harpers BAZAAR, Marie Claire, Cosmopolitan, ONE Magazine and other specialized publications from Russia, Ukraine, Greece, Romania.

"Participating with a small part from my creation, at the" George Enescu" International Contest, is honored! Music is a second inspirational nature that I always carry on in the existential, I believe that on these evenings, "she" carried the message I revealed to the public as a poetical visiting card..

Thank you Mrs. Daniela Popescu, President of Alumnus Club for Unesco for this opportunity, Mrs. Rodica Precupeţu, Project Manager and last but not least the organizers of this event, also thanks Romanian Television "- said the artist Carmen Emanuela Popa

Details about the Future Folk Project can be found by accessing:

www.alumnusclubforunesco.ro

www.carmenemanuelapopa.com

https://radiodeea.ro/designerul-carmen-emanuela-popa-la-concursul-international-george-enescu-33704.html

https://www.comunicatedeafaceri.ro/evenimente/designerul-carmen-emanuela-popa-la-concursul-internaional-george-enescu

 
 
Designerul Carmen Emanuela Popa la Concursul Internațional “George Enescu”

În perioada 1 – 23 septembrie  s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a Concursului Internațional “George Enescu”, cea mai mare competiție de muzică clasică la nivel internațional și care are loc în cadrul Festivalului “George Enescu”.

Designerul român Carmen Emanuela Popa a participat în cadrul acestui eveniment cu o serie de ținute vestimentare destinate prezentatoarei evenimentului. Ca de fiecare dată in creațiile sale, artista a abordat o interpretare avangardistă a  lucrărilor care fac parte din colecția Future Folk, un proiect inițiat de Alumnus Club pentru UNESCO. Proiectul are ca scop revitalizarea patrimoniului cultural imaterial și propune un laitmotiv de inspirație folclorică din arealul costumului tradițional românesc dar și din cel al minorităților conlocuitoare din România.

Proiectul Future Folk este dedicat Centenarului Marii Uniri și se încadrează ca entitate culturală în manifestarea  2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural al cărui slogan reliefează cu plinătate, în acest caz, maniera interpretativă a costumului popular – Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlnește viitorul.

Scena Ateneului Român bucureștean a fost innobilată de creațiile artistei, care, ca de fiecare dată, sunt militante pentru o cauza umanistă. De această dată Carmen Emanuela Popa dorește printr-o “unire” a omului satului cu cel al urbanului, într-o traiectorie ascendentă către generațiile viitoare să consolideze un deziderat al cărui principiu de definiție este Pacea, sub toate formele sale de manifestare, ca un liant cultural pentru dialog si expunere a creativitații dar și o stare permanenta de comuniune socială între diferitele etnii, religii și orientari habitaționale, etc.

Future Folk este un proiect care demonsteaza că atunci când creativitatea se impletește  cu emoția și sinceritatea, cu atașamentul față de valorile unui neam, ale unui trecut inestimabil prin unicitate culturală, rezultatele pot avea un impact pozitiv încărcat de bucurie in sufletul omului de astazi.

Artista Carmen Emanuela Popa dorește să ducă acest concept mai departe, dezvoltând noi direcții interpretative de stil și tehnici originale către o zonă selectivă din punct de vedere vizual, si anume cea de migrare a obiectului vestimentar către obiectul de artă contemporană.

Doctorand în design în cadrul Universității Naționale de Arte București, instituție care îi oferă în anul 2018 o bursă de studii în cadrul Universității IUAV din Veneția, Italia, a avut numeroase expuneri internaționale iar lucrările sale conceptuale au apărut în publicații precum Brtish VOGUE, Tatler UK, Huffingtonpost, ParismodesTV, Agenția ITAR-TASS, Harpers BAZAAR, Marie Claire, Cosmopolitan, The ONE Magazine și în alte publicații de specialitate din Rusia, Ucraina, Grecia, România.

“Participarea cu un crâmpei din creația mea, în cadrul Concursului Internațional “George Enescu”, este onorantă! Muzica este o a doua natură inspirațională pe care o port în  permanență în existential , cred că în aceste seri “ea” mi-a purtat mesajul pe care l-am dezvăluit în fața publicului ca pe o carte de vizită poematică..

Multumesc d-nei Daniela Popescu, Președinte Alumnus Club pentru Unesco pentru această oportunitate, d-nei Rodica Precupețu, Manager de proiect si nu în ultimul rând organizatorilor evenimentului și Televiziunii Române. “ – ne-a spus designerul Carmen Emanuela Popa

 

Detalii despre Proiectul Future Folk puteti gasi accesand:

www.alumnusclubforunesco.ro

www.carmenemanuelapopa.com

https://radiodeea.ro/designerul-carmen-emanuela-popa-la-concursul-international-george-enescu-33704.html

https://www.comunicatedeafaceri.ro/evenimente/designerul-carmen-emanuela-popa-la-concursul-internaional-george-enescu